Quantcast
Jump to content
Προσοχή σε SCAM μηνύματα! Μας ενημέρωσαν ότι εστάλει μήνυμα στα Αγγλικά, για αλλαγή κωδικού πρόσβασης. Δεν έχουμε στείλει κάτι τέτοιο. Τα μηνύματά μας, πάντα είναι μεταφρασμένα στα Ελληνικά & περιέχουν το λογότυπό μας. ×
➔ Parents.org.gr
  • Από την διαχείριση / Admin news

    • 4 hours ago, Neverstop said:

      Δύο χρόνια που έκανα διεγέρσεις είχα μαξ ένα έμβρυο κι έσκαγα.. άκουγα τα κορίτσια που έλεγαν ένα και καλό φτάνει δεν κάνουμε συλλογή. Και κατέληξα με ένα μπουμπούκι στην αγκαλιά μου και άλλα τρία έμβρυα στην κρυοσυντηρηση που ούτε ξέρω αν θα προλάβω να τα βάλω. Οπότε ναι θέλουμε την ποιότητα😍

      Να σου ζήσει το παιδάκι σου !!! Εύχομαι τα καλύτερα !!!

Όροι χρήσης της ενότητας των αγγελιών


Recommended Posts

Όροι Χρήσης

1. Οι Υπηρεσίες του Parentscafe.gr παρέχονται απολύτως δωρεάν σε όλους τους Χρήστες και απαγορεύεται η μεταπώλησή τους, καθώς και η παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα τους. Δεν επιτρέπεται η χρήση του από εκπροσώπους εταιρειών, κατόχους blog, εταιρίες , ιστοσελίδων ή άλλων επαγγελματιών.

Επίσης όταν φυσικά πρόσωπα έχουν επαγγελματική σχέση με εταιρεία που σχετίζεται με υπηρεσίες για παιδιά/γονείς ή άλλο παρεμφερές αντικείμενο εργασιών, από τις οποίες αποκομίζουν χρηματικό όφελος,

δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν στην ενότητα όπου το περιεχόμενο αφορά το αντικείμενο της επιχείρησής αυτής, προς αποφυγή κατάχρησης , από επαγγελματίες/εταιρείες με σκοπό την προβολή.

2. To Parentscafe.gr παρέχει την Υπηρεσία «ΌΠΩΣ ΈΧΕΙ» και χωρίς καμία εγγύηση και σε καμία περίπτωση δε φέρει ευθύνη για τυχόν ζημίες σκοπούμενες ή μη, οι οποίες ενδεχομένως προκληθούν από τη χρήση της.

3. Επειδή η πιστοποίηση της ταυτότητας κάθε Χρήστη είναι τεχνικά αδύνατη, το Parentscafe.gr δεν εγγυάται ότι κάθε Χρήστης έχει την ταυτότητα που αναφέρει.

4. Ο Χρήστης οφείλει να χρησιμοποιεί την Υπηρεσία του Parentscafe.gr σύμφωνα με το νόμο, τους παρόντες όρους και τις οδηγίες του Parentscafe.gr και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορεί να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή της Υπηρεσίας.

5. Το Parentscafe.gr δεν ελέγχει ούτε ευθύνεται για τις πληροφορίες, δεδομένα, εικόνες, ήχους, μηνύματα ή άλλο υλικό (εφεξής «Περιεχόμενο») που ο Χρήστης δημοσιοποιεί κατά τη χρήση ορισμένης Υπηρεσίας, και για την τυχόν εξ αυτού παραβίαση οποιουδήποτε κανόνα δικαίου ή των χρηστών ηθών. Το περιεχόμενο, που δημοσιεύεται στα πλαίσια λειτουργίας κάθε Υπηρεσίας, δεν εκφράζει ούτε δεσμεύει Το Parentscafe.gr, το οποίο δεν εγγυάται για την ακρίβεια, πληρότητα ή ποιότητα του περιεχομένου. Το Parentscafe.gr δικαιούται, σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι όλο ή τμήμα του περιεχομένου, που δημοσιοποιείται μέσω της Υπηρεσίας, αποτελεί το αντικείμενο οποιασδήποτε εξώδικης ή δικαστικής ενέργειας τρίτου ή στην περίπτωση που δεν υφίσταται τέτοιου είδους ενέργεια, εφόσον, με οποιοδήποτε τρόπο, υποπέσει στην αντίληψή του ότι το εν λόγω περιεχόμενο ή τμήμα του δεν είναι σύννομο ή αντιβαίνει στα χρηστά ήθη ή τους εθιμικούς κανόνες λειτουργίας του Internet (π.χ. spamming), να αρνηθεί την παροχή της Υπηρεσίας και να διαγράψει το μήνυμα από την Υπηρεσία, ολικά ή μερικά, χωρίς από το λόγο αυτό ο Χρήστης ή οποιοσδήποτε τρίτος να μπορεί να εγείρει οποιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση εναντίον του Parentscafe.gr ή να απαιτήσει καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης για τυχόν (θετική ή αποθετική) ζημία που υπέστη εκ του λόγου τούτου.

6. Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου, που έχει εισαχθεί ή θα εισαχθεί στο Δίκτυο από Το Parentscafe.gr , καθώς και οι Υπηρεσίες ανήκουν αποκλειστικά στo Parentscafe.gr.

7. Ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι κατά τη χρήση περιεχομένου, που έχει τοποθετηθεί σε χώρο κάποιας Υπηρεσίας από τo Parentscafe.gr ή από άλλο Χρήστη, οφείλει να αξιολογήσει τους κινδύνους που υπάρχουν όσον αφορά την ακρίβεια, την πληρότητα και την ποιότητά του.

8. Ο Χρήστης αποδέχεται και συμφωνεί ότι το Parentscafe.gr δύναται να αποκαλύψει στοιχεία του περιεχομένου των Υπηρεσιών, εάν υποχρεωθεί από το νόμο ή με καλή πίστη, εφόσον κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο προκειμένου το Parentscafe.gr να συμμορφωθεί σε δικαστική εντολή, να εφαρμόσει τους παρόντες όρους, να αντιμετωπίσει αιτήματα τρίτων περί παραβίασης των δικαιωμάτων τους και να προστατέψει τα πάσης φύσεως δικαιώματά τους, τους Χρήστες και το κοινό.

9. ʽΟσον αφορά περιεχόμενο που ο Χρήστης τοποθετεί σε χώρους των Υπηρεσιών του Parentscafe.gr, οι οποίοι είναι ελεύθερα προσβάσιμοι στο κοινό, ο Χρήστης από τώρα επιτρέπει στo Parentscafe.gr να δημοσιεύει, να τροποποιεί και να προσαρμόζει το περιεχόμενο αυτό ελεύθερα και απολύτως δωρεάν, προκειμένου να προωθήσει την Υπηρεσία, στην οποία το περιεχόμενο αυτό δημοσιεύθηκε, και για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο το περιεχόμενο τοποθετήθηκε στην Υπηρεσία.

10. To Parentscafe.gr δύναται να αρνηθεί σε οποιονδήποτε, ανά πάσα στιγμή, την Υπηρεσία, όταν κατά την κρίση του ή κατόπιν πληροφοριών γίνει γνωστή παραβίαση των όρων του παρόντος, παραβίαση της νομοθεσίας ή των χρηστών ηθών ή όταν επιβάλλεται για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία της Υπηρεσίας, την προστασία της, καθώς και σε περίπτωση καταδίκης του Χρήστη για πλημμελήματα που έχουν σχέση με την Υπηρεσία ή παρόμοιες υπηρεσίες, ή σε περίπτωση που ασκηθούν κατά του Χρήστη ποινικές διώξεις ή μηνύσεις που έχουν σχέση με την Υπηρεσία ή παρόμοιες υπηρεσίες.

11. Κάθε Υπηρεσία παρέχεται προσωπικά σε κάθε Χρήστη και δεν επιτρέπεται η παραχώρησή της σε οποιονδήποτε τρίτο, με οποιονδήποτε τρόπο, με ή χωρίς αντάλλαγμα.

12. Ο Χρήστης αποδέχεται ότι το Parentscafe.gr έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση την Υπηρεσία. To Parentscafe.gr δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη σε περίπτωση μη λειτουργίας ή κακής λειτουργίας ορισμένης Υπηρεσίας.

13. Η κάθε Υπηρεσία στοχεύει στην ενίσχυση της χρήσης του Internet ως μέσου επικοινωνίας, συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών και σε περίπτωση κατάχρησης της (π.χ. για λόγους δυσφήμησης, παραβίασης κανόνων δικαίου ή των χρηστών ηθών, αστεϊσμού, λιβελλογραφίας κ.λπ.) το Parentscafe.gr έχει δικαίωμα οριστικής διαγραφής του Χρήστη και απαγόρευσης στο εξής της χρήσης ορισμένης Υπηρεσίας από αυτόν. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ο Χρήστης δεν επιτρέπεται:

να διαθέτει μέσω ορισμένης Υπηρεσίας περιεχόμενο που με οποιονδήποτε τρόπο παραβιάζει κανόνες δικαίου (π.χ. παράνομο, συκοφαντικό, απειλητικό, καταχρηστικό, δυσφημιστικό, ρατσιστικό),

να διαθέτει περιεχόμενο του οποίου δεν έχει νόμιμο δικαίωμα χρήσης,

να διενεργεί πράξεις που έχουν σαν αποτέλεσμα την πρόκληση βλάβης ή δυσλειτουργίας στο δίκτυο του Parentscafe.gr (π.χ. μαζική αποστολή μηνυμάτων, spamming, κλπ) ή την πρόκληση ανεπιθύμητων παρεμβολών στην Υπηρεσία ή στο Δίκτυο τoυ Parentscafe.gr,

να διαθέτει περιεχόμενο που περιέχει ιούς ή άλλα προγράμματα ή αρχεία ή κωδικούς που δύνανται να προκαλέσουν διακοπή, καταστροφή ή περιορισμό της λειτουργίας Η/Υ ή άλλου τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού,

να συλλέγει και να συγκεντρώνει προσωπικά δεδομένα που αφορούν άλλους Χρήστες,

Οποιαδήποτε αγγελία δεν πληροί τους όρους της προηγούμενης παραγράφου διαγράφεται χωρίς καμία προειδοποίηση.

14. Το περιεχόμενο που δημοσιεύεται σε κάθε Υπηρεσία παραμένει πνευματική ιδιοκτησία του δημιουργού του. Κάθε Χρήστης, και όχι Το Parentscafe.gr, φέρει την απόλυτη και πλήρη ευθύνη για τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου που τοποθετεί στις Υπηρεσίες.

15. Σε καμία περίπτωση το Parentscafe.gr δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, κλπ) από Χρήστες ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση της Υπηρεσίας ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων στην Υπηρεσία, προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της Υπηρεσίας.

16. Η χρήση της υπηρεσίας συνεπάγεται αυτόματη αποδοχή των παραπάνω όρων οι οποίοι, σε συνδυασμό με την αίτηση σύνδεσης που τυχόν απαιτείται για τη χρήση κάθε Υπηρεσίας, καθορίζουν τους όρους που διέπουν την σχέση του Parentscafe.gr με κάθε Χρήστη.

17. Tο Parentscafe.gr δε μεσολαβεί σε καμία περίπτωση ανάμεσα σε δύο μέλη ή ανάμεσα σε έναν αγοραστή και σε έναν πωλητή ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας και δεν εμπλέκεται σε καμία δικαστική διαμάχη μεταξύ μελών ή χρηστών.

18. Tο Parentscafe.gr δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία των χρηστών/μελών με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών, που διαφημίζονται στο Parentscafe.gr, και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

19. Οι αγγελίες πρέπει να γράφονται με μικρά γράμματα στην ελληνική γλώσσα. Η χρήση λατινικών χαρακτήρων επιτρέπεται όπου είναι απολύτως αναγκαία.

20. Το email, που απαιτείται να δώσει ο Χρήστης για την καταχώριση αγγελίας, είναι απόρρητο και δε δίδεται σε κανέναν. To Parentscafe.gr έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί την email διεύθυνση για ενημέρωση του Χρήστη για τις Υπηρεσίες του Parentscafe.gr.

21. Το Parentscafe.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή και να διακόπτει, προσωρινά ή μόνιμα, μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες και τα μέλη του.

22. Το Parentscafe.gr δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται.

23. To Parentscafe.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής, προσθήκης ή και κατάργησης των παραπάνω όρων χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση.

Link to comment
Share on other sites


Διαφημίσεις

Guest
Το θέμα αυτό είναι κλειστό για νέες απαντήσεις
×
×
  • Δημιουργία νέου...